Oproep donatie voor Calais!/Call out donation for Calais! (English version below)

Lieve vrienden,

vorige maand verbleef ik een maand lang in ‘de jungle’, het vluchtelingenkamp in Calais. Ik wilde eigenlijk enkel een dag met een Belgisch hulpgoederenkonvooi (‘We gaan naar Calais en nemen mee’) komen, maar toen ik de situatie ter plaatse zag, besloot ik te blijven. Ik sloot me aan bij een groep andere onafhankelijke vrijwilligers, waaronder de Britse Liz Clegg en met Liz’ legertruck distribueerden we elke dag urenlang spullen in het kamp: tenten, plastieken zeilen, slaapzakken, dekens, isomatten, kleren, voeding, wasgerief, enz. Verder riepen we ook een ‘vrouwendag’ in het leven en deden vele andere noodzakelijke dingen al naargelang de situatie zich aanbood.

We leefden elke dag tussen de vluchtelingen en bouwden ook een vertrouwensband met hen op. De situatie in het kamp is ronduit schrijnend en het deed me dan ook pijn iedereen na een maand weer te moeten achterlaten, vooral ook omdat er nog zoveel te doen was! Omdat ik Calais niet van me kon afzetten, heb ik kort na mijn vertrek besloten terug te keren. Ik heb mijn jobs afgezegd, mijn kamer onderverhuurd en een ticket naar Calais geboekt. De Franse overheid wil pas vanaf januari een deftig vluchtelingenkamp beginnen bouwen. Tegen dat het klaar is, is de winter dus alweer voorbij. De tijd om te handelen is nu!

Het voordeel ervan een onafhankelijke vrijwilliger te zijn en niet voor een ngo of overheid te werken, is dat je geen bazen boven je hoofd hebt en daardoor veel flexibeler bent: je kan kiezen met wie je samenwerkt, je kan het werk doen dat je het zinvolste lijkt, je kan veel dichter bij de vluchtelingen leven en werken, waardoor je ook veel beter op hun noden kan inspelen, je kan ter plaatse verslag uitbrengen, enz. Het grote nadeel ervan is dan natuurlijk dat je – ondanks het feit dat je meer dan voltijds werkt – er niet voor betaald wordt en dat zelfs je onkosten niet gedekt worden.

Daarom wilde ik een oproepje doen. Mijn verblijf in Calais kost bijna niets, maar ik heb desondanks geld nodig voor transport, telefoon, internet, eten, vaccinaties, in noodgevallen spullen voor de vluchtelingen (bv. medicijnen), enz.

Doordat ik voltijds in het kamp zal werken, zal ik geen tijd hebben betaalde jobs te doen en mijn spaargeld gaat sowieso al integraal naar Calais. Als ik genoeg geld zou kunnen inzamelen, zou ik graag een smart phone met internetverbinding kopen om dagelijks verslag uit te brengen over de situatie in het kamp (er is daar geen internet dus met mijn laptop ben ik niet veel). Verder zou ik ook graag een 2e hands caravan te kopen waarin vrijwilligers en/of vluchtelingen kunnen overnachten. Die laatste dingen zijn natuurlijk enkel ‘luxe’ en gepland wanneer er genoeg geld in het laatje komt. De caravan zou ik dan ook aan andere vrijwilligers of vluchtelingen overdragen wanneer ik weer vertrek. En ten slotte zouden we met het ‘Liz-team’ ook graag enkele individuele vluchtelingenvrouwen financieel ondersteunen dus een deel van het geld zou ook naar hen gaan.

Ik ben van plan minstens drie maanden in het kamp te blijven en denk er ook over na Calais met Liz naar de Hongaarse grens te trekken, waar de vluchtelingen nog meer aan hun lot worden overgelaten, al is dat laatste nog niet zeker.

In ieder geval zou het super zijn wanneer mensen me financieel (of met een smart phone of caravan) zouden willen ondersteunen. Zoals gezegd heb ik voor mijn basisverblijf in Calais niet veel geld nodig dus elke euro helpt! Of het nu de ‘symbolische’ 1 euro, 5 euro, 100 euro of meer is: alles is super! Jullie mentale steun is natuurlijk ook zeer waardevol, maar daarvan kan ik helaas mijn verblijf niet bekostigen.

En voor wie graag zelf een bezoekje aan het kamp brengt en de handen uit de mouwen steekt (en geen zotte distributies doet of ongevraagd foto’s van vluchtelingen trekt): jullie zijn steeds welkom! We zoeken steeds mensen die de ngo’s ondersteunen (spullen sorteren, eten bedelen, medische hulp verlenen, enz.), die mee distribueren, hutten bouwen, vuilnis wegruimen, juridische info geven, Engelse en Franse les geven, andere nuttige work shops geven, enz., maar dan wel het liefste voor een iets langere tijd (tenzij je in een dag een hut kan bouwen). Hier zijn overigens een paar verslagen die ik en andere activisten eerder over Calais geschreven hebben:

En hier is dan tenslotte het bankrekeningnummer van een mede-activiste en FEL-lid waarop jullie de bijdrage (met vermelding ‘Calais’) kunnen storten:

  • Belgisch bankrekeningnummer: 230-0109632-42
  • Internationaal bankrekeningnummer: IBAN BE77 2300 1096 3242/BIC GEBABEBB

Voor (belangrijke) vragen kunnen jullie me natuurlijk ook steeds schrijven:

En het zou super zijn wanneer jullie deze oproep zouden delen en de facebook-pagina zouden ‘liken’!
Bedankt iedereen!
MPND 😉
refugees

Dear friends,

last month I stayed for one month in ‘the jungle’, the refugee camp in Calais. Actually I only wanted to come with a Belgian aid convoi (‘We gaan naar Calais en nemen mee’) for one day, but when I saw the situation on site, I decided to stay. I joined another group of independent volunteers, including the British Liz Clegg and with Liz’ armytruck we distributed every day for hours products into the camp: tents, plastic covers, sleeping bags, blankets, rolls, clothes, food, washing items, etc. We also organised a ‘womens day’ and did lots of other necessary stuff depending on the situation.

Every day we lived between the refugees and we also gained their trust. The situation in the camp is appalling, so it hurt me to leave everybody behind after one month, especially cause there was so much left to do. Because I couldn’t get Calais out of my mind, shortly after my departure I decided to go back. I cancelled my jobs, subrented my room and booked a ticket for Calais. The French government will only start building a decent refugee camp in january. When it’s finished, winter will be over. The time to act is now!

The advantage of being an independent volunteer and not working for an ngo or the government, is that you don’t have any bosses above you, which makes you way more flexible: you can choose with who you wanna work together, you can do the work that seems the most usefull to you, you can live and work closer to the refugees, which makes you more able to respond their needs, you can bring out report on site, etc. The big disadvantage is of course that you – despite the fact you’re working full time – don’t get payed and that even your expences don’t get covered.

That’s why I wanna do a call out. My stay in Calais almost doesn’t cost anything, but still I need some money for transport, telephone, internet, food, vaccinations, stuff for the refugees in case of emergencies (for exemple medicins), etc.

Because I will be full time working in the camp, I will not have the time to do payed jobs and my savings are already completely going to Calais anyways. In case I collect enough money, I would like to buy a smart phone with internet connection to bring out report on a daily basis about the situation in the camp. This would happen on the following facebook page/community: ‘MPND gaat naar Calais’ (there’s no internet in the camp, so I can’t really use my laptop there). Furthermore I would like to buy a second hand caravan in which volunteers and/or refugees can sleep. Those last things are of course only ‘luxury items’ and I would only buy them in case I collect enough money. I would also leave the caravan behind for other volunteers or refugees when I leave again. And finally we also would like to support some individual refugee women with the ‘Liz-team’, so a part of the money will also go to them.

I’m planning on staying for at least three months and I think about going to the Hongarian border, where the refugees are even more left to their fate, with Liz afterwards, though this is not sure yet.

Anyways it would be great if people would like to finanially support me (or support me with a smart phone or caravan). As I mentionned before: I don’t need that much money for my stay in Calais, so every euro counts! Whether it’s the ‘symbolic’ 1 euro, 5 euro, 100 euro or more: everything’s great! Your mental support is of course also very valuable, but unfortunately I cannot finance my stay with that.

And for those who wanna bring a visit to the camp themselves: you’re all very welcome to come! (if you don’t do crazy distributions or take pictures of peoples faces without asking). We are always looking for people that support the ngo’s (sort stuff, give out food, give medical aid, etc.), that join the distributions, built sheds, clean away garbage, give legal advice, give French and English lessons, give other usefull work shops, etc. Still it would be very usefull if you stay for a longer period and not just one day (unless you can finish a shed in one day). Here’s by the way some articles (in Dutch and English) that I and some other activists wrote about Calais:

En here’s – last but not least – the banc account number of a fellow activist and FEL-member on which you can deposit the money (mentioning ‘Calais’):

  • Belgian banc account number: 230-0109632-42
  • International banc account number: IBAN BE77 2300 1096 3242/BIC GEBABEBB

For (imortants) questions you can also always write me:

And it would be really great if you would share this call out and like the facebook page!
Thanks everybody!
MPND 😉
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s